Bộ phận tổng hợp lữ hành du lịch

Bộ phận tài chính – kế toán: có hoạt động chủ yếu như tổ chức thực hiện các chương trình tài chính kế toán: theo dõi, ghi chép thu chi theo đúng chế độ kế toán của Nhà nước, theo dõi tình hình sử ...Read More